Markovič Čas

Področja dela

1. Trg finančnih instrumentov

Odvetniška pisarna ima bogate izkušnje na področju delovanja bank, borznoposredniških družb, družb za upravljanje in investicijskih skladov in gospodarskih družb - izdajateljev vrednostnih papirjev in pri prestrukturiranju in privatizaciji.

Svetujemo pravnim subjektom pri različnih transakcijah, od ustanovitve dalje, ki vključujejo ponudbe vrednostnih papirjev javnosti in uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na organiziran trg.

Nudimo pomoč pri uresničitvi pogojev za ustanovitev, poslovanje in prenehanje investicijskih podjetij, upravljavcev organiziranih trgov in poravnalnih sistemov s sedežem v Republiki Sloveniji, pomagamo pri uresničevanju pogojev za opravljanje investicijskih storitev v Republiki Sloveniji.

Gospodarskim družbam pomagamo pri izpolnjevanju obveznosti glede razkrivanja informacij v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in spoštovanju pravil trgovanja na organiziranih trgih, vključno s pravili prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij in tržne manipulacije.

2. Postopki pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence

Odvetniška pisarna zastopa fizične in pravne osebe v vseh postopkih pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence, vključno s postopki o prekrških v zvezi s kršitvami določb Zakonov o trgu finančnih instrumentov, Zakona o prevzemih, Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjev, Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.

3. Področje prevzemov in združitev (M&A), nakupov podjetij in skrbni pregledi poslovanja

Odvetniška pisarna nudi pomoč in svetuje strankam v postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo, združitvah, oddelitvah, prenosih deležev, privatizaciji, prestrukturiranju in reorganizaciji družb, tudi na podlagi prodaje deležev ali prenosov delujočih podjetij, nakupov podjetij, skupnih vlaganjih v Republiki Sloveniji in izven nje. Pravnim osebam nudi storitve skrbnih pregledov v zvezi s prevzemi, združitvami in nakupi gospodarskih družb, pri čemer sodeluje s strokovnjaki s področja financ, računovodstva in drugih področij.

4. Gospodarsko, statusno in korporacijsko pravo

Odvetniška pisarna nudi pravno svetovanje in izvaja postopke ustanavljanja in upravljanja gospodarskih družb, prenosov poslovnih deležev, spremembah družbenih pogodb, pripravlja splošne akte pravnih oseb, pripravlja in izvaja postopke statusnih sprememb, pripravlja dokumentacijo za skupščine gospodarskih družb in jih vodi, vodi postopke v sodnem registru in postopke registracije samostojnih podjetnikov. Sestavlja gospodarske pogodbe, delničarske sporazume in opcije za nakup delnic.

5. Bančno in zavarovalno pravo

Nudimo pravno svetovanje na področju bančnega in zavarovalnega prava in zastopamo banke in zavarovalnice v postopkih pred Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor.

6. Gradbeno in nepremičninsko pravo

Sodelovanje pri nakupih in prodajah nepremičnin in izvedbi večjih gradbenih projektov, kjer strankam nudimo celovito pravno storitev od pogajanj do priprave pogodb, svetovanja in vodenja vseh postopkov v zvezi z zahtevki s področja gradbenega prava.

7. Upravno pravo

Svetujemo in zastopamo v vseh vrstah upravnih postopkov pred raznimi upravnimi organi, postopkih pred Upravnim sodiščem RS, Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, svetovanje in zastopanje v upravnem sporu, svetovanje in zastopanje v denacionalizacijskih postopkih.

8. Ustavno pravo

Svetujemo in zastopamo v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS, vlagamo pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti posamičnih pravnih aktov z zgoraj navedenih področij in ustavne pritožbe.

9. Pravno svetovanje in zastopanje

Nudimo celovite storitve pravnega svetovanja, vključno z zastopanjem pred sodišči in drugimi organi.

Predstavitev|Področja dela|Odvetniki|Izobraževanja in objave|English
Vse pravice pridržane © Odvetniška pisarna, mag. Alja Markovič Čas, odvetnica, Cigaletova ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
telefon: +386 1 244 23 15 / fax: +386 1 244 23 16 / GSM: +386 41 823 875
e-mail: odvetnica@markovic-cas.si
Izdelava spletnih strani www.predstavi.se