Markovič Čas

Odvetniki

Markovič Čas
mag. Alja Markovič Čas , odvetnica

Izobrazba:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta v Mariboru - magisterij iz gospodarskega prava
Pravniški državni izpit
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta v Ljubljani

Tuji jeziki:
angleški, hrvaški, srbski, nemški

Izkušnje:

Agencija za trg vrednostnih papirjev - namestnica direktorja in vodja pravnega sektorja, članica strokovnega sveta.

Področje dela: trg vrednostnih papirjev in s tem v zvezi nadzor nad poslovanjem borzno posredniških družb, bank, družb za upravljanje in investicijskih skladov, gospodarskih družb, postopki prevzemov, javne ponudbe vrednostnih papirjev, sprejem vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziran trg, postopki pred Vrhovnim, Upravnim in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije, postopki na podlagi zakona o dostopu informacij javnega značaja, postopki o prekršku, sodelovanje pri pripravi zakonov s področja trga vrednostnih papirjev in s tem povezane finančne zakonodaje, implementacija evropskih direktiv s tega področja.

Direktorica pravne pisarne v SKB Banki, d.d.,: statusno pravne zadeve, korporacijsko pravo, pravo vrednostnih papirjev, zastopanje banke pred sodišči v gospodarskih sporih in stečajih, ter izterjavi.

Vodja sektorja za privatizacijo na Upravi za privatizacijo pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj: priprava zakonskih in podzakonskih aktov s področja privatizacije, projekti lastninskega preoblikovanja in prestrukturiranja podjetij, korporacijske zadeve in prevzemi, zastopanje na delovnih telesih vlade in državnega zbora, pred sodišči in drugimi državnimi organi.

Direktorica splošno pravnega sektorja v Vodno gospodarskem podjetju – projekt privatizacije gospodarskih javnih služb, gradbene zadeve.

Odvetniška pisarna Ivan Markovič – zastopanje fizičnih in pravnih oseb v korporacijsko pravnih in drugih gospodarskih zadevah.


Pomembnejša članstva

  • Odvetniška zbornica Slovenije
  • Pravniško društvo Ljubljana
  • Klub Alumni pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Članica poravnalnega odbora izvedencev na podlagi Zakona o gospodarskih družbah
  • Članica različnih delovnih skupin za pripravo zakonodaje s področja trga vrednostnih papirjev
  • Vodja skupine za uvedbo evra na področju kapitalskih trgov
  • Članica Vladne Koordinacijske skupine za uvedbo evra V republiki Sloveniji
  • Članica strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
  • Članica upravnega odbora Sklada RS za sukcesijo
  • Članica različnih skupin in komisij za denacionalizacijo in privatizacijo
Predstavitev|Področja dela|Odvetniki|Izobraževanja in objave|English
Vse pravice pridržane © Odvetniška pisarna, mag. Alja Markovič Čas, odvetnica, Cigaletova ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
telefon: +386 1 244 23 15 / fax: +386 1 244 23 16 / GSM: +386 41 823 875
e-mail: odvetnica@markovic-cas.si
Izdelava spletnih strani www.predstavi.se