Markovič Čas

Izobraževanja in objave

Odvetnica mag. Alja Markovič Čas se je na področju trga vrednostnih papirjev, privatizacije in korporacijskega prava izobraževala doma in v tujini.

Udeležila se je izobraževanja na področju vrednostnih papirjev, ki ga je v Washingtonu organiziral ameriški Securities and Exchange Commission (SEC), v Stockholmu, Washingtonu in Tokiu je obiskovala delavnice o privatizaciji, vrednotenju in prestrukturiranju podjetij v lasti države, kot predstavnica Agencije za trg vrednostnih papirjev se je udeležila pomembnejših konferenc mednarodne organizacije regulatorjev trga vrednostnih papirjev IOSCO (International Organization of Securities Commissions).

Sodelovala je v strokovnih skupinah Združenja evropskih regulatorjev vrednostnih papirjev CESR (The Committee of European Securities Regulators).

Kot članica strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev je sodelovala v postopkih prevzemov, ponudbah vrednostnih papirjev javnosti in uvrstitvam vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, ustanovitvah, spremljanju poslovanja in prenehanju poslovanja borzno posredniških družb in družb za upravljanje, nadzorom borzno posredniških družb, bank, družb za upravljanje, nadzorom javnih družb v zvezi z razkrivanji informacij in prepovedi uporabe notranjih informacij in tržne manipulacije.
Sodelovala je pri konkretnih projektih privatizacije posameznih podjetij, prestrukturiranja in denacionalizacije, bila je vodja delovne skupine za uvedbo evra za področje kapitalskega trga v okviru vladne skupine za uvedbo evra, sodelovala v delovnih skupinah za pripravo zakonodaje s področja trga vrednostnih papirjev.

O področju trga vrednostnih papirjev je predavala na različnih strokovnih delavnicah, konferencah, gospodarsko pravnih šolah sodnikov za prekrške, Dnevih slovenskih pravnikov in izobraževalnih tožilskih dnevih.

Na svojem področju je objavila številne prispevke in članke:
Zakon o gospodarskih javnih službah, Pravna praksa, št. 280/93,
Vračilo zadružnega premoženja, Pravna praksa, št. 284/93,
Denacionalizacija, Pravna praksa, št. 284/1993,
Lastninjenje javnega podjetja, Pravna praksa, št. 285/1993,
Prodaja stanovanja, Pravna praksa, št. 289/1993,
Denacionalizacija, vlaganje začasnih odredb, Pravna praksa, št. 289/1993,
Lastninjenje gospodarskih javnih služb, Pravna praksa, št. 289/1993,
Dokumentacija za soglasje Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo pred vpisom v sodni register, Pravna praksa, št. 318/1995,
Davki in prispevki v lastninskem preoblikovanju, Gospodarski vestnik, št. 11/1995,
Lastninjenje v Triglavskem narodnem parku, Gospodarski vestnik, št. 26/1996,
Pravica delničarjev do obveščenosti, Podjetje in delo, št. 5/1998,
Zakon o prevzemih, Bančnik, št.7/1997,
Stečaji po novem, Bančnik, št. 8/1997,
Pobot denarnih terjatev med banko in komitenti, Bančnik, št. 10/1997,
Skupščina delniške družbe - kako do pravno veljavnih sklepov, Bančnik, št. 4/1998,
Osnove sklepanja pogodb, Bančnik, št. 5/1998,
Predvidene zakonske spremembe na trgu vrednostnih papirjev, I. del, Bančnik, št. 9/1998,
Predvidene zakonske spremembe na trgu vrednostnih papirjev, II. del, Bančnik, št. 3/1999,
Stališče ATVP glede razlage določbe 82. člena v zvezi z 87. členom ZPre, Podjetje in delo, št. 8/2001,
Stališče ATVP glede razlage določbe 81. člena ZPre, Podjetje in delo, št. 8/2001,
Stališče ATVP v zvezi s prodajo in nakupom vrednostnih papirjev tujih skladov rezidentom v Republiki Sloveniji, Podjetje in delo, št. 8/2001,
Stališče v zvezi z uveljavitvijo Zakona o prevzemih po uspešno opravljeni javni ponudbi, Podjetje in delo, Podjetje in delo, št. 3/2002,
Pravni vidiki strateškega povezovanja gospodarskih družb, Bančnik, št. 3/2001,
Novosti iz Zakona o gospodarskih družbah, Bančnik, št. 4/2002,
Ustanovitev družbe pooblaščenke po Zakonu o prevzemih, Bančni vestnik, št-.1-2/2002,
Ameriška potrdila o lastništvu, Bančni vestnik, št. 6/2002,
Prenašanje pravic in obveznosti v zvezi z bančno garancijo, Bančni vestnik, št. 10/2002 in št. 12/2002,
Načini pridobitve lastnih delnic, Bančni vestnik št. 3/2003,
Novosti novega zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1), Bančnik, št. 1/2003,
Kako se bomo prevzemali po novem, Bančnik, št. 3/2003,
Predvidene novosti zakona o trgu vrednostnih papirjev, Bančnik, št. 4/2003,
Spremembe in dopolnitve zakona o trgu vrednostnih papirjev, Bančnik, št. 3/2004,
Nova pravila Agencije za trg vrednostnih papirjev o notranjih informacijah I. del, Bančnik, št. 2/2005,
Nova pravila ATVP o notranjih informacijah II. del, Bančnik, št. 3/2005,
Zakon o trgu vrednostnih papirjev spet v postopku sprememb in dopolnitev, Bančnik, št. 1/2006,
Direktiva o prospektu-spremembe na področju trga vrednostnih papirjev, Bančni vestnik, letnik 55, številka 55, april 2006,
Predlog novega zakona o prevzemih, Bančni vestnik, letnik 55, številka 7-8, jul.-avg. 2006,
Vpliv uvedbe evra na kapitalski trg, Podjetje in delo 6-7/2006/XXXII.

Predstavitev|Področja dela|Odvetniki|Izobraževanja in objave|English
Vse pravice pridržane © Odvetniška pisarna, mag. Alja Markovič Čas, odvetnica, Cigaletova ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
telefon: +386 1 244 23 15 / fax: +386 1 244 23 16 / GSM: +386 41 823 875
e-mail: odvetnica@markovic-cas.si
Izdelava spletnih strani www.predstavi.se